W MachinePoint pracujemy jak zwykle. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Korzystna odsprzeda¿ u¿ywanej HUSKY

This is not an official translate. Original version here

używane maszyny Husky
Audytowane maszyny Husky Injection Molding Systems wkrótce w naszym systemie.

Zainwestuj w u¿ywana wtryskarkê Husky o maksymalnej wydajnoœci o ni¿szych kosztach I zredukowanym ryzykiem.

· MachinePoint przeprowadzi za Pañstwa ekspertyzê która z maszyn Husky pasuje do Pañstwa potrzeb.

· Poprzez MachinePoint, który jest preferowanym odsprzedawca u¿ywanych Husky macie Pañstwo dostêp do wiêkszej iloœci maszyn Husky ni¿ gdziekolwiek indziej.

· Maszyny Husky przychodz¹ z oficjalnym Audytem Husky – raportuj¹cym kondycje maszyny, jej mo¿liwoœci produkcyjne itd. Ewentualne rozwi¹zania jak upgrades aby przywróciæ kondycje maszyny do „Jak Nowa”. Z wiarygodnych informacji, mo¿na zaplanowaæ swoje uzbrojenie na czas o oczekiwanym poziomie wydajnoœci i kosztów.

Porozmawiajmy o Pañstwa nowej – u¿ywanej wtryskarce Husky. Po dokonaniu oceny Twoich potrzeb poinformujemy Ciê, gdy tylko urz¹dzenie, które jest w³aœnie dla Pañstwa oka¿e siê dostêpna.

Kontakt mailowy: imhusky@machinepoint.com

*Imię i nazwisko:
*Numer telefonu:
*Nazwa firmy:
*Adres e-mail:
*Miasto:
*Kraj:
*Komentarze:


Skontaktuj się z nami

Head Office - Europe
Parque Tecnológico de Boecillo
Calle Andrés Laguna 9-11
E - 47151 Valladolid
Spain
+34 983 549 900
info@machinepoint.com


MachinePoint na świecie