Korzystna odsprzeda¿ u¿ywanej HUSKY

This is not an official translate. Original version here

używane maszyny Husky
Audytowane maszyny Husky Injection Molding Systems wkrótce w naszym systemie.

Zainwestuj w u¿ywana wtryskarkê Husky o maksymalnej wydajnoœci o ni¿szych kosztach I zredukowanym ryzykiem.

· MachinePoint przeprowadzi za Pañstwa ekspertyzê która z maszyn Husky pasuje do Pañstwa potrzeb.

· Poprzez MachinePoint, który jest preferowanym odsprzedawca u¿ywanych Husky macie Pañstwo dostêp do wiêkszej iloœci maszyn Husky ni¿ gdziekolwiek indziej.

· Maszyny Husky przychodz¹ z oficjalnym Audytem Husky – raportuj¹cym kondycje maszyny, jej mo¿liwoœci produkcyjne itd. Ewentualne rozwi¹zania jak upgrades aby przywróciæ kondycje maszyny do „Jak Nowa”. Z wiarygodnych informacji, mo¿na zaplanowaæ swoje uzbrojenie na czas o oczekiwanym poziomie wydajnoœci i kosztów.

Porozmawiajmy o Pañstwa nowej – u¿ywanej wtryskarce Husky. Po dokonaniu oceny Twoich potrzeb poinformujemy Ciê, gdy tylko urz¹dzenie, które jest w³aœnie dla Pañstwa oka¿e siê dostêpna.

Kontakt mailowy: imhusky@machinepoint.com

*Imię i nazwisko:
*Numer telefonu:
*Nazwa firmy:
*Adres e-mail:
*Miasto:
*Kraj:
*Komentarze:


Skontaktuj się z nami

Head Office - Europe
Parque Tecnológico de Boecillo
Calle Andrés Laguna 9-11
E - 47151 Valladolid
Spain
+34 983 549 900
info@machinepoint.com
Zobacz nasze inne biura »

MachinePoint na świecie