MachinePoint her zamanki gibi açık ve çalışıyor. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.


MachinePoint, kullanılmış makine işinde liderliğini sürdüren çalışanları ve ortaklarıyla 20 yılını kutladı


This is not an official translate. Original version here

machinepoint
Ýkinci el sanayi piyasasýný cirosunun% 95'i uluslararasý iþlemlerden gelen profesyonelleþtiren öncü bir þirket. MachinePoint, bu yýl makine sektöründe lider bir firma olarak 20. yýlýný kutladý.

MachinePoint’in geçmiþini özetlemek kolay deðildir. Her yýl yoðun ve deðiþim dolu oldu. Þirket, 1997 yýlýnda Ýnternet’in endüstriyel sektördeki B2B modellerini yaratmasý için bazý iþletmelere destek vermesiyle kuruldu. O zamanlar, kurucusu César Rodríguez ve az sayýdaki sanayi ortaðý, internetin çok parçalý kullanýlmýþ bir makine pazarýný birbirine baðlayabileceði avantajlarýndan yararlanmak istedi ve þeffaflýk, güvenlik ve ikinci el endüstriyel makinelerin satýþýnda güvenilirlik. MachinePoint hizmetlerine kalite katmak için sektörel bir uzmanlýða ve dolayýsýyla baþlangýçta yalnýzca plastik sektöründe uzmanlaþmýþ MachinePoint'e bahse girmiþtir. Birkaç yýl sonra, içecek ve yiyecek endüstrisine doðru geniþledi. Büyüme, þirketi ve ekibi küresel ölçekte yerleþtirmek için uluslararasýlaþma süreci eþlik etti. Bugün baþlangýçta Ýspanya'da bulunan þirket, birçok ülkede fiziksel bir varlýða sahip.

Hizmet, deðer, dürüstlük ve sorumluluk, iþ modelinin zaman içinde büyüme ve sürdürülebilirlik için geliþtirdiði ve izin verdiði deðerlerdir; müþterilerine profesyonellik, hýz, þeffaflýk ve güvenlik sunmak. Geçtiðimiz 20 yýl boyunca, þirket birçok ekonomik krizle ve baþlýca teknolojik, jeopolitik ve düzenleyici deðiþikliklerle karþý karþýya kaldý. Yenilikçi ve esnek bir ruhu sürdürmek bir zorunluluk deðildi, ancak heyecan verici teknolojik deðiþimlerle bir iþ dünyasýnda hayatta kalmak için bir baþarý formülü ve bir zorunluluk olduðunu kanýtladý. Ýlk günlerden beri, MachinePoint, endüstriyi çevrimiçi açýk artýrmalar, deðerleme algoritmalarý veya otomatik taahhüt sistemleriyle dönüþtürmeyi vaat eden büyük þirketlerin yaný sýra teknoloji devleri gördü. Günümüzde hala kullanýlmýþ makine satýcýlarý, onlarca yýldýr yaptýklarý gibi makineleri orijinal fabrikalarýndan depolarýna kaldýrarak deðerleri yok etmeye devam ediyor. MachinePoint, orijinal fabrikadan (fabrikadan fabrikaya makine) doðrudan makineleri satmaya inanmaya devam ediyor, endüstriyel makine ticaretini daha iyi bilgi, daha fazla yakýnlýk ve pazardaki en kaliteli hizmet ile modernize ediyor.

MachinePoint, iþ dünyasýný güçlendirmek için interneti bir iletiþim ve tanýtým aracý olarak kullanarak ve kendisini% 95'lik bir ihracat kotasýna sahip olmasýna olanak tanýyan, iþ modelini güçlendirmek için ekip endüstrisi deneyimini teknolojik geliþmelerle birleþtirmeyi baþardý. Ayrýca, iþ-yaþam dengesi politikalarý sayesinde þirket içindeki yeteneklerini korurken, önemli pazarlara yakýn coðrafi olarak merkezi olmayan bir ekip oluþturmak için yeni iletiþim teknolojilerinden yararlandý. MachinePoint'te uzaktan çalýþma 20 yýldan fazla bir süredir yürürlüktedir! Ekip þu anda, iþ modelini güçlendirmeye devam etmeyi sürdürmek için yapay zeka alanýndaki geliþmeleri izliyor.

KOBÝ'lerin hayatta kalma oranlarýnýn dünya genelinde düþük olduðunu ve Ýspanya'da yalnýzca% 20'sinin ilk on yýlý 5 yýl ve% 10'u aþtýðýný dikkate alýrsak, MachinePoint'te gerçek bir baþarý öyküsü buluyoruz. Ekibinin 20 yýlýný gururla kutladýðý ve müþterilerine deðer kattýðý kanýtlanmýþ bir iþ modelinde bahis yapmaya devam etmesinin nedeni budur. MachinePoint'in CEO'su ve kurucusu Cesar Rodríguez, "Bu projeye liderlik etmek harika bir macera oldu. Kendi bölgemdeki zenginlikleri nasýl yarattýðýmýzý ve dolaylý olarak da iþletmeler oluþturmak için makine sattýðýmýz diðer birçok toplulukta görmekten keyif aldým. Baþarý, þansýn ya da birkaç faktörün sonucu deðil, daha çok deðer veren bir deðiþkenin yarattýðý pek çok deðiþkenin toplamýdýr. Biz hizmet saðlayýcýlar olarak, insanlar kilit öneme sahiptirler. En iddialý zorluðum oldu ve çok fazla zaman harcadým ... MachinePoint'te yýllar boyunca çalýþan insanlar sayesinde, bugün bulunduðumuz yere ulaþabildik. Bu ekibin çalýþmasý ve þirketin sürekli olarak yeni profesyoneller yaratma kabiliyeti sayesinde 20 yýl daha ilerlemeye devam edebiliyoruz. ”

MachinePoint ekibine bu proje hakkýnda en çok neye deðer verdiklerini sorduktan sonra, birkaç farklý neden var, ancak þirketin iþ uzlaþmasý için sunduðu olanaklarý ve MachinePoint'i çalýþmak için dinamik ve eðlenceli bir þirket yapan yenilikçi projelere öncülük etme olasýlýðýný vurguladýlar. .

MachinePoint'in gelecek için iddialý hedefleri var ve bu yaklaþmakta olan 2019: sonuçlarý birleþtirmeye devam et, çalýþanlarýn eðitimini arttýr, makine iþlemlerinin profesyonelliðini garanti altýna al ve yeniliðe yatýrým yaparak deðer önerisini geliþtirmek için yeni teknolojik deðiþiklikler benimsemeye devam et.

*Ad:
*İletişim Numarası:
*Firma:
*Email Adres:
*Şehir:
*Ülke:
*Yorumlar:


Bize ulaşın

Head Office - Europe
Parque Tecnológico de Boecillo
Calle Andrés Laguna 9-11
E - 47151 Valladolid
Spain
+34 983 549 900
info@machinepoint.com


MachinePoint dünyanın her yerinde