MachinePoint her zamanki gibi açık ve çalışıyor. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.


Ýkinci el makina ticaretinde güven en önemli kavramdýr


İkinci el makina içinde kaçınmak dolandırıcılık

“En pahalý makina yatýrýmý, hiç bir zaman çalýþmayacak olan makinaya yapýlan yatýrýmdýr.” 30 yýllýk makina sektörü tecrübesiyle César Rodríguez bu yorumu yapýyor. “Ýkinci en kötür makina yatýrýmý ise anlaþmada olmayan farklý bir makinanýn gönderilmesi”.

MachinePoint’i diðerlerinden ayýran en önemli unsurlardan biri müþterilerimizde saðladýðýmýz güvendir. Bu güveni korumak ve yükseltmek için müþterilerimize satýn alma süreçlerinde tam koruma saðlama konusunda caddie maddi kaynak ve zaman harcýyoruz. MachinePoint olarak uyum bizim için sadece bir departman sorunu ya da uyulmasý gerek bir kurallar bütünü deðil ama tüm þirket kültürümüze temelden etki eden ve iþ yapma þeklimizi þeillendiren bir deðerdir

Son yirmi yýlda, sürece dahil olan tüm taraflarý koruyan kanýtlanmýþ bir metodoloji geliþtirdik. Bu metodoloji bir endüstri standardý deðil, yeni ve çoðunlukla kullanýlan makineleri satan ve bize güvenli iþlemlerin nasýl yapýlacaðýný öðreten birçok kritik durumun üstesinden gelmenin 30 yýllýk deneyiminin sonucudur.

MachinePoint tarafýndan yapýlan iþlemlerin çoðu, uluslararasý para transferleri ve uluslararasý makine taþýma, bazýlarý büyük teknik ve finansal karmaþýklýk içerir. Tüm doðru adýmlarý ve dokümantasyonu tanýmlayan ve iþlemdeki parçalarýn titiz durum tespitini yapan titiz bir prosedürün sahtecilik risklerini azaltmasý esastýr.

MachinePoint CEO'su Cesar Rodriguez, “Yýllar boyunca birçok ilginç durumla karþýlaþtýk. Ekstra özen göstermek asla yeterli deðildir ve dolandýrýcýlýktan kaçýnmak için þirketimizde bir prosedür belirledik. Hukuk departmanýmýz dolandýrýcýlýktan kaçýnmak için güvenli sözleþmeler geliþtirdi.

Dolandýrýcýlýk tüm þekil ve boyutlarda gelir ve bazen çok yenilikçidir. MachinePoint çeþitli durumlarda sahtecilikle karþý karþýya kaldý. Farklý kategorilerde sahteciliði sýnýflandýrabiliriz:

SATICI KORUMA
ALÝCÝ KORUMA PROSEDÜRÜ:

1. Makine kimliði. Bazen satýcýlar, yanlýþ makineyi sökme ekibine “götürmek” için; Bazen alýcý tarafýndan gönderilen denetçiler denetlemek için yanlýþ makineye “dikkat çekiyor”. MachinePoint’in denetim protokolü bu gibi durumlardan kaçýnmaktadýr. Onun yokluðunda, makine fabrikadan ödeme alýndýktan ve kaldýrýldýktan sonra hata, özel ajanlar tarafýndan er geç ortaya çýkar.

2. Güvenli ödemeler. Birçok þirket zaten bir þey için ödeme yapmayý deneyimliyor ve karþýlýðýnda hiçbir þey ya da farklý bir þey elde etmiyor. MachinePoint, iþlemin kabul edildiði gibi tamamlanamamasý durumunda parayý birçok alýcýya iade eden güvenli iþlemlerin ve aracý garantinin izini sürdürebilir.

3. Casus. Çok nadiren, alýcýnýn satýcýnýn ticaretini öðrenmeye çalýþtýðý veya satýcýdan sýrlarýný kullandýðý durumlar vardý. Fakat MachinePoint’in protokolü, alýcýlarýn davet edilenlerden farklý bir kiþi ya da þirket olmadýðýndan emin olmak için alýcýlarýn belirlenmesi ve soruþturulmasýný içerir.

4. Profesyonel teslimat. Makineyi doðru sökme, makineyi bir sonraki varýþ noktasýnda yeniden baþlatabilmenin anahtarýdýr. Elektromekanik parçalarýn numaralandýrýlmasý, yeterli koruma ve paketleme seçimi, doðru yükleme, baðlama, nakliye, ihracat, ithalat ve sigorta, kazalarýn önlenebilmesi veya bu durumun ortaya çýkmasý için cevap verebilmenin anahtarýdýr.

5. Yasa dýþý mal ticareti. Uyuþturucu, mücevher, altýn ya da hayvan kaçakçýlýðý ciddi suçlardýr ve hiçbir þirket makinelerinin yasadýþý mallarla doldurulduðunu öðrenmek istemez. MachinePoint, alýcýlara yönelik sürprizlerden kaçýnmak için deneyime sahiptir ve makinelerin denetlenmesi, fotoðraflanmasý, ihale edilmesi, faturalandýrýlmasý, yüklenmesi ve tesliminde özel ilgi gören bir dizi protokole sahiptir.SATICI KORUMA:

1. Para aklama. MachinePoint, satýcýya, sermaye ekipmaný için ödeme yapmak için kullanýlan paranýn açýk bir þekilde tanýmlandýðýndan, yasa dýþý para kaynaklarýndan deðil, alýcýdan geldiðinden emin olarak korur. Satýcý, MachinePoint'in en yüksek iþ standartlarýný takip ettiðini bilmektedir.

2. Taleplerden kaçýnýn. MachinePoint, aracýlýk hizmetlerini garanti eder ve satýn alýnan makine hakkýnda tüm alýcýlarýn þikayetlerini alýr. Tecrübelerimiz, alýcýlar için sözleþme ve beklentileri netleþtirmekte ve müþteri memnuniyetini artýrmaktadýr. Bu nedenle, büyük çokuluslu þirketler, grup içi problemleri önlemek için içsel iþlemler aracýlarý olarak bize sözleþme yaparlar.

Dolandýrýcýlýk önlemenin herkesin sorumluluðu olduðuna inanýyoruz. En iyi savunmanýz, farkýnda olmak, kendinizi eðitmek, iyi bir yargý kullanmak ve profesyonel saðlayýcýlarý seçmektir. Kullanýlmýþ makine alým satýmýnýz için profesyonel bir ortaða güvenmek süreci kolaylaþtýracaktýr. MachinePoint, sahtekârlýkla savaþmaya ve müþterilerin kendilerini kurbandan sahtekarlýða karþý korumalarýna yardýmcý olmaya
*Ad:
*İletişim Numarası:
*Firma:
*Email Adres:
*Şehir:
*Ülke:
*Yorumlar:


Bize ulaşın

Head Office - Europe
Parque Tecnológico de Boecillo
Calle Andrés Laguna 9-11
E - 47151 Valladolid
Spain
+34 983 549 900
info@machinepoint.com


MachinePoint dünyanın her yerinde