Packajlama

Makineleri uluslararası taşıma için uygun şekilde paketlemek ve hazırlamak, güvenli varışlarını ve hedeflerinde optimal performanslarını sağlamak için hayati öneme sahiptir.


This is not an official translate. Original version here

Makine ambalajý, ekipmanýn taþýma sýrasýnda korunmasýný saðlamak için temel bir unsurdur. MachinePoint olarak, uygun ambalajýn önemini anlýyoruz, bu nedenle en iyi aða sahip dünya genelindeki þirketlerin, maksimum bileþen güvenliðini saðlamak için özel teknikleri kullandýðýndan emin oluyoruz. Ambalaj süreci, makine bileþenleri söküldükten sonra baºlar.

Her bileþen, korunmasýný saðlamak için sýký standartlara uyularak dikkatlice paketlenir. Yüksek kaliteli ambalaj malzemeleri ve her ekipmanýn özelliklerine uygun belirli teknikler kullanýlýr.

Ambalaj sýrasýnda her bileþenin uygun þekilde etiketlendiðinden ve darbelere ve titreþimlere karþý korunduðundan emin oluruz. Ambalaj türü, boyutlar, aðýrlýklar ve beklenen taþýma koþullarý dikkatlice deðerlendirilir.

Kara ve deniz taþýmacýlýðý arasýndaki farklarý göz önünde bulundurmak önemlidir, çünkü deniz taþýmacýlýðý, makinenin uygun þekilde korunmadýðý takdirde zarar verebilecek yüksek tuzluluk koþullarýnda ortalama 25 gün sürer. Deneyim ve hizmet kalitesi vazgeçilmezdir.

Örneðin, ahþap ambalajýn durumu, ithalat yapan ülkenin gerekli düzenlemelere uygun olmamasý durumunda paketlenmiþ makinenin varýþ limanýnda tutulmasýný önlemek için tüm uluslararasý ahþap taþýma düzenlemelerine uymalýdýr.Tüm ambalaj süreci MachinePoint ekibi tarafýndan doðru þekilde ilerlediðinden emin olmak için denetlenir. Uygun ambalaj için düþünülmesi gereken bazý önemli konular:1. Daha küçük makine parçalarý paletlenmeli, ambalaj bandý ve baðlayýcýlar (ahþap vidalar, cývatalar ve somunlar) kullanýlarak palet üzerine güvenli bir þekilde baðlanmalýdýr. Güvenli bir þekilde baðlandýktan sonra ekipman plastik filmle sarýlabilir.

2. Dokümantasyon düzgün bir þekilde paketlenmeli, korunmalý ve açýkça tanýmlanmalýdýr.

3. Yedek parçalar, doðasýna ve taþýma gereksinimlerine göre paketlenmelidir. Plastik filmle sarýlmalý ve paletlerde korunmalý veya ahþap kasalarda izole edilmelidir, böylece güvenli bir þekilde varýþ yapabilir ve varýþta iþleme alýnabilirler.

4. Büyük ekipman veya hassas parçalarý paketlemek için ahþap kasalar gereklidir. Büyük parçalar için özel konteynerler gereklidir. Makine ahþap kasasýnýn tabanýna sabitlenir ve ahþap kasa kapatýlmadan önce silika jel, pas önleyici yað ve VCI (vakum ambalaj) kullanýlýr. Gerekirse, uygun bir branda kasa kapatmalýdýr, böylece nemin önlenmesi saðlanýr.

5. Metal yapýlar, ekipmaný konteynerlerin içinde saklamak için inþa edilebilir ve bu sayede gerekli olan kamyon ve konteyner sayýsýný azaltabilir. Bu yapýlar, üstte depolanan ekipmanýn altta depolanan ekipmana zarar vermesini önler.

6. Limanýn ele alýnmasý gereken bir Out Of Gauge (OOG) paketi durumunda, her parça için merkezi aðýrlýðýyla birlikte bir kaldýrma diyagramý, konteynerin iþlenmesini ve limanda yeniden yüklenmesini kolaylaþtýrmak için gereklidir.

7. Tüm kutular, paletler veya ahþap parçalar, cezalara veya malýn tutulmasýna yol açmamak için ISPM15 standartlarýna uygun þekilde iþlenmelidir.

Ýþlem kanýtý bir fümigasyon sertifikasý ile garanti edilmelidir. Yanlýþ ambalajlama, taþýma sýrasýnda makinenin bozulmasýna neden olabilir, bu nedenle kullanýlmýþ bir makine satýn alýrken ve taþýma için hazýrlarken uygun ambalajlama çok önemlidir.

Aðýr makineleri iþlemek için güvenilir bir saðlayýcý seçmek, ekipmanýn kaybedilme veya ciddi þekilde hasar görmesi riskinin yüksek olduðu için kritik önem taþýr.

Danışmanlığa mı ihtiyacınız var?


Sizi kullanılmış makinelerin uluslararası, değişken ve karmaşık bir ortamda alım satım sürecinin tamamı boyunca yönlendireceğiz. Satış, lojistik, hukuk ve pazarlama ekiplerimiz, işlemi kolay ve riskten uzak bir hale getirmek için süreç boyunca sizinle birlikte olacak.


Adı ve Soyadı *
Lütfen adınızı girin
İletişim Telefonu *
Lütfen iletişim numaranızı girin
Şirket *
Lütfen şirket adınızı girin
E-posta adresi *
Lütfen doğru bir e -posta adresi girin
Şehir *
Lütfen şehrinizi girin
Ülke *
Lütfen ülkenizi girin
Yorumlar *
Lütfen yorumlarınızı girin
Devam etmek için Kişisel Veri İşleme Politikasını kabul etmelisiniz.